Protikorupčná politika spoločnosti

 

Úvod

Naša spoločnosť prijala protikorupčný program, ktorého súčasťou je potieranie korupčného konania a pripojenie sa k boju proti korupcii. Zaväzujeme sa touto Politikou dodržiavať tento protikorupčný program tak, aby sme vytvorili podmienky k eliminácii korupčného konania v našej organizácii.

Organizácia netoleruje korupčné konanie v akejkoľvek podobe.

Záväznosť

Protikorupčný program je záväzný pre všetkých zamestnancov organizácie a pre každého, kto jedná menom organizácie alebo je s ňou v obchodnom vzťahu. 

Zakazuje sa korupčné konanie zamestnancov a obchodných partnerov.

Priority

Našou prioritou je úplne odstrániť, resp. v maximálnej miere obmedziť príležitosti k vzniku korupčného konania a v nadväznosti na identifikované korupčné riziká prijať efektívne opatrenia k ich eliminácii alebo k ich minimalizácií. Dôraz kladieme na prevenciu, odhalenie a dôkladné preverenie korupčného konania a na vytvorenie transparentného prostredia voči verejnosti a k vlastným zamestnancom.

Korupčné konanie je spoločensky neprijateľné, spôsobuje nedôveryhodnosť a podrýva dôveru vlastných zamestnancov.

Nástroje protikorupčného programu

Na účel dosiahnutia priorít a cieľov protikorupčného programu sme vybudovali systém vnútorných kontrol, mechanizmov a procesov, ktoré vytvárajú efektívnu obranu voči korupčnému konaniu zamestnancami a tretími osobami.

Medzi efektívne kontroly patrí napr. nábor a overovanie zamestnancov, preverovanie obchodných partnerov, schvaľovací mechanizmus alebo finančné kontroly.

Pravidlá správania sa

Nikto z organizácie nepraktikuje korupčné konanie v akejkoľvek podobe – napr. nikdy nesľubujeme peniaze, odmenu, láskavosť, ani prospech žiadnemu zákazníkovi, ani úradnej osobe za účelom nečestného ovplyvnenia správania sa, alebo úsudku tohto človeka. 

Vrcholový predstaviteľ, riaditeľ prevádzky, zamestnanec, ani žiadna tretia osoba jednajúcá menom organizácie: 

  • neponúkne nikomu úplatok;
  • neprijme od nikoho úplatok;
  • nebude praktikovať žiadnu formu nepriameho úplatkárstva, pri ktorej́ by ponúkala alebo prijímala akýkoľvek úplatok prostredníctvom tretej osoby;
  • nebude v konflikte záujmov.

Korupčné konanie je nielen poskytnutie finančnej čiastky (peniaze), ale aj poskytnutie vecí, služieb či informácií.

Oznámenie podozrenia na korupčné alebo neetické konanie

Organizácia poskytuje plnú podporu každému, kto odmietne zaplatiť úplatok, bez ohľadu na utrpené nepríjemnosti, stratu obchodných príležitostí alebo zvýšené náklady. 

Ak máte podozrenie, že vrcholný predstaviteľ organizácie, vedúci zamestnanec alebo zamestnanec organizácie, alebo ktokoľvek iný, kto jedná za organizáciu alebo jej menom, by mohol jednať v rozpore s protikorupčným programom, musíte to neodkladne oznámiť organizácii. 

Nikto zo zamestnancov, ani tretia osoba nebudú vystavení postihu ani nebudú znevýhodnení za to, že nahlásia podozrenie na porušenie povinností. 

Podozrenie na prípadné korupčné či neetické konanie je možné oznamovať prostredníctvom týchto komunikačných kanálov:

Elektronická adresa: compliance@iservices.sk

Korešpondenčná adresa: iServices s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava

Osobne: návštevou riaditeľa prevádzky

 

 

 

 


  • vmware

All Rights Reserved | iServices